Blog News

Chandmani GPS info

url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url

Чандмань GPS Адууны байршил тогтоогч төхөөрөмжийг хянах апп.

Мөн адууны бүртгэл хөтлөх боломжтой.

Чандмань GPS төхөөрөмж

• Хиймэл дагуулын сүлжээнд ажиллах тул Монгол орны хаан ч, Утасны сүлжээгүй ч ажилна.

• Батерейны ашиглалтын хугацаа урт (хэвийн нөхцөлд 5 жил хүртэл)

• IP68 болон IP69K стандартын ус шорооны хамгаалалттай

• Маш бат бөх монгол орны хатуу ширүүн нөхцөлд тохирсон

• -40°C өөс 85°C -д хэвийн ажилна

• Манай аппликейшн дээрээс хүссэн үедээ, дэлхийн хаанаас ч, хэдэн ч утаснаас хянах боломжтой

• Гео хашаа татна, хашаанаaс гарсан үед сигнал өгнө

• Байршил хамгийн нарийвчлалтай харуулна

• Төхөөрөмжийн овор хэмжээ жижиг авсаархан

• Сүүлийн 5 жилийн явсан маршрутаа хадгална

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *