Blog News

TN_THCB_SGTV info

Đây là bộ ứng dụng gồm 160 câu trắc nghiệm tin học cơ bản được chia thành nhiều chủ đề: Tin học cơ bản; mạng máy tính; bảo mật; phần mềm ứng dụng học tập..vv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *